WWZ en Aanzegtermijn
08-12-2014 - Om werknemers eerder zekerheid te bieden inzake het wel dan niet verlengen van tijdelijke contracten van 6 maanden of langer is in de wet opgenomen dat de werkgever een aanzegtermijn van minimaal een maand in acht moet nemen. Dit betekend dat u vanaf 1 januari 2015 minimaal een maand voor het einde van de bepaalde tijd van de arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer, de werknemer schriftelijk dient te informeren over het wel dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Ook dient u aan te geven onder welke voorwaarden een eventueel volgend contract zal worden aangegaan. Neemt u als werkgever deze aanzegtermijn niet in acht, dan kost u dit een bruto maandsalaris. Bij een te late melding zal de boete na rato berekend worden. Kortom zorg voor een goede tijdssignalering in uw agenda
WWZ en concurrentiebeding
08-12-2014 - Vanaf 1 januari 2015 zal het niet langer mogelijk zijn om een concurrentiebeding overeen te komen in arbeidsovereenkomsten van tijdelijke aard. Aangezien een concurrentiebeding een nieuwe baan in de weg kan staan, wordt in de ogen van de minister een flexwerker dubbel benadeeld. Wanneer u het als werkgever aannemelijk kunt maken dat op grond van zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen het toch noodzakelijk is om een concurrentiebeding op te nemen, zult u dit uitgebreid onderbouwd en geformuleerd in de arbeidsovereenkomst op moeten nemen. Als deze bedrijfsspecifieke onderbouwing ontbreekt is het beding nietig. Mocht een werknemer van mening zijn dat deze zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen niet of niet langer van toepassing zijn, kan dit bij een rechter voorgelegd worden. De rechter heeft de mogelijkheid het beding al dan niet van toepassing te verklaren. Ons advies: mocht u toch een concurrentie en/of relatie beding in uw tijdelijke contracten op willen nemen, laat u dan juridisch goed adviseren.
WWZ en proeftijd
08-12-2014 - M.i.v. 1 januari 2015 is het niet langer mogelijk in de arbeidsovereenkomsten met de looptijd tot en met 6 maanden een proeftijd op te nemen. Voor arbeidsovereenkomsten van langer dan 6 maanden, maar korter dan 2 jaar blijft er de mogelijkheid om een proeftijd van 1 maand op te nemen in het arbeidscontract. Voor arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd of met de bepaalde tijd van 2 jaar of langer vinden ook geen wijzigingen plaats met betrekking tot de proeftijd. Hier blijft de mogelijk om maximaal 2 maanden proeftijd in de arbeidsovereenkomst op te nemen ongewijzigd. Let dus vanaf 1 januari 2015 bij nieuwe contracten goed op of een proeftijd wenselijk is en pas de looptijd van de arbeidsovereenkomst hier op aan.
Archief...